Podvojné účetnictví

Účetnictví, jakožto takové je ucelený systém, který má své zásady, kterými se musí ekonomický subjekt při zpracování účetnictví řídit. Kromě pochopení účetních zásad, podvojného účetnictví a souvztažností, které mají ekonomický dopad, je třeba také správné definovat a aplikovat do účetnictví svůj nakoupený nebo jiným způsobem pořízení majetek a to včetně informací o zdrojích krytí tohoto majetku, co v překladu znamená, že se v účetnictví musí zachycovat pořízený majetek, který nám umožňuje uskutečňovat ekonomickou činnost a také zdroje jeho krytí, tedy prostředky, ať již vlastní nebo cizí, které nám k pořízenému majetku pomohli dojít. Vedení samotného účetnictví tedy obnáší velkou pečlivost a analytické myšlení, které je třeba do účetnictví promítat každý den.

Jaký je princip podvojného účetnictví?

Jak již bylo zmíněno, účetnictví zachycuje majetek firmy a zdroje krytí takovéhoto majetku, což v praxi znamená, že se tyto pohyby musí někde aplikovat. Pokud tedy účetní jednotka nakoupí do firmy dejme tomu brusný materiál, musí ho i z něčeho financovat. Tento pohyb, který představuje přírůstek aktiv a úbytek pasiv se musí v účetnictví projevit. Jak? Podvojným zápisem. Podvojné účetnictví pracuje na bázi podvojných zápisů, které účetní jednotce sledují pohyby majetku a zdrojů vlastních nebo cizích krytí tohoto majetku. Nákup materiálu nám tedy logicky zvýší aktiva, tedy přibude nám nový materiál, ale též se nám sníží pasiva, tedy zdroje krytí, které můžou být například z pokladny nebo banky. Zápis, který tuto skutečnost promítne, se tedy nazývá podvojným zápisem.

Co podvojné účetnictví sleduje?

Podvojné účetnictví sleduje zejména ekonomické pohyby účetní jednotky. Dále představuje takzvané krajní body takovéhoto pohybu. Vnitřně spojené podvojnosti poté dělají z účetnictví ucelený systém, který vede ke spolehlivému a věrnému zobrazení skutečností, které se v účetnictví odehrávají. Při správné aplikaci podvojného účetnictví nebude docházet k nesrovnalostem, které by vedly k uskutečnění kontroly státního orgánu a podobných institucí.

Natálie Vrbová